Skip to content

One Truth

scheiding

Bewust of onbewust, zijn we allemaal op zoek naar de waarheid. Terwijl we zoeken, creëren we.

Waarheid is onze identiteit. Als we de waarheid niet hebben gevonden, verkeren we in een identiteitscrisis. De huidige gezondheids-, klimaat-, milieu-, politieke- en economische crises zijn slechts uitingen hiervan.

Als je moeite hebt om geluk te vinden, mentale of fysieke gezondheidsproblemen ervaart, of je verloren voelt in een wereld vol crises, is dit een teken dat je op zoek bent naar je identiteit.

Ik kan je begeleiden om je identiteit te vinden, ongeacht het pad* dat je hebt gekozen, en je helpen bij het verwijderen van onnodige (emotionele) bagage en het overwinnen van obstakels.

Ik beweer niet de waarheid te bezitten, iedereen die dit beweert, heeft het nog niet gevonden. Mijn enige claim is te weten waar jij de waarheid kunt vinden.

Wanneer je vredig en vrij bent, weet je dat je de waarheid hebt gevonden.

Alles is Één,
Één is Alles,
Alles is wat jij bent.

Mijn werkwijze is direct, snel en puur natuur. Neem voor meer informatie of het boeken van een counseling sessie contact met mij op.

De indicatieve vergoeding voor counseling is 85€/uur inclusief btw. Het eerste uur is gratis, zodat je kunt ontdekken of ik je kan helpen. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen. In plaats van een vast tarief zou ik graag willen dat je een passende vergoeding bepaalt op basis van de waarde die je uit de sessie haalt en wat je kunt veroorloven.

 

*) Jouw eigen pad, wetenschappelijk, filosofisch, spiritueel, religieus, doorgegeven tradities of een combinatie hiervan. Ik kan je begeleiden op je pad of je verschillende paden laten zien als je bent vastgelopen.

 

Conscious or unconscious, we are all searching for truth. While we search, we create.

Truth is our identity. When we haven’t found truth, we are in an identity crisis. The current health, climate, environmental, political, and economic crises are merely expressions of this.

If you are struggling to find happiness, experiencing mental or physical health issues, or feeling lost in a world full of crises, this is a sign that you are searching for your identity.

I can guide you to find your identity, regardless of the path* you have chosen, and help you remove any unnecessary (emotional) baggage and to overcome obstacles.

I do not claim to own the truth, anyone who claims to do so has not found it yet. My only assertion is to know where you can find truth.

You will know you have found truth when you are at peace and free.

Everything is One,
One is All,
All is what you are.

My approach is direct, fast and entirely natural. Contact me for more information or booking of a counseling session.


The indicative fee for counseling is 85€/hour, including VAT. The first hour is free for you to discover whether I can be of any help. My goal is to help as many people as possible. Instead of a fixed rate, I would like you to determine a fair fee based on the value you receive from the session and what you can afford.

 

*) Your own path, whether scientific, philosophical, spiritual, religious, passed down traditions or a combination of these. I can guide you on your path or show you different paths when you are stuck.

Ontdek je ware identiteit!